Общи условия за ползване

Основни понятия

Според Общите условия се използват със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице ползващо някоя от услугите на сайта. А именно: получаване на достъп посредством уеб браузър до ресурсите на сайта; - възможност за участие чрез коментари в сайта; - възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, даваща възможност за безплатен и пълен достъп до предлаганите услуги; - получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

"WWW.KRASOTI.BG","KRASOTI.BG", "ДОСТАВЧИК" - означава "Красоти" ЕООД със седалище и адрес за управление - гр. Варна, ул. ген. Скобелев 19. Вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204309850, тел. за връзка 0877998111, email: sales@krasoti.bg, лице за контакт: Даниела Москова

"КЗП" - означава Комисия за защита на потрбителите.

"ЗЗП" - означава Закон за защита на потребителите.

"ЗЗЛД" - означава Закон за защита на личните данни.

"САЙТ", "ОНЛАЙН МАГАЗИН" - означава вируалният магазин находящ се на www.krasoti.bg позволяващ закупуване на стоки през интернет.

"ЛИЧНИ ДАННИ" - означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" - означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" - означава общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на онлайн магазина.

Общи разпоредби

Общите условия имат обвързващо действие единствено в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Красоти ЕООД. Имате право да използвате услугите на сайта единствено за лични цели. При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате с условието, коментара Ви да бъде администриран с цел избягване на спам.

Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и носи гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. При цитиране на информация от сайта сте длъжни да упоменете източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. Използването на информационни ресурси от сайта, с търговско предназначение е забранено.

Поверителност

Ние се ангажираме да гарантираме сигурноста на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, чрез заявките за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

Цени

Всички обявени в онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Красоти ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените в онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси БЕЗ допълнителните отстъпки, и цената за доставка която е посочена отделно ТУК.

"Красоти" ЕООД запазва правото си да коригира крайната цена на поръчката според политиката си за отстъпки, като е възможно да има и допълнителни корекции различни от посочените.

Доставка

Общите условия на доставка зависят от пощенската услуга на заявената куриерска компания. Цените могат да се коригират в зависимост условията на куриера към датата на поръчка.

Доставката на поръчана от www.krasoti.bg стока се извършва с куриер. Сроковете за доставка на поръчани  чрез онлайн магазина стоки са следните:

1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

3. За стоки с изчерпана по време или след приключване на поръчката наличности - 30 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер.

При всички случаи Красоти ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до десет работни дни. Повече за условията по доставка може да прочете ТУК.

Защита на личните данни

1. Доставчикът е регистриран като Администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни. 
2. Доставчикът предприема всички изискуеми мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове.
3. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Потрбителите единствено за целите на договора за покупко-продажба - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потрбителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че данни на Потрбителите няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица за използване за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потрбителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

4. Създаден от Потрбител потребителски профил може да бъде изтрит, заедно с прилежащата към него информация, от базата данни на Доставчика по всяко време, при желание от страна на Потрбителя.
5. Доставчикът има право да съхранява предоставените от Потрбителя лични данни, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време.

6. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
7. Потрбителитее се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка (с изключение на разходите, предвидени в чл.54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП) и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на "Красоти" ЕООД на следния линк. След което е необходимо да бъде изпратен на sales@krasoti.bg

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна. Потребителят да е предоставил на "Красоти" ЕООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или издадената от куриера разписка за пощенски паричен превод на стойността на дължимия наложен платеж.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на "Красоти" ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на "Красоти" ЕООД за решението си да се откаже от договора. Разходите за доставка са за сметка на потребителя, като той има правото да избере доставчик по свой избор.  До момента на предаването на стоката от потребителя на "Красоти" ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Преглед и рекламации

При получаване на стоката потребителят е длъжен незабавно да я преглеа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на артикули и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, пратката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на артикули и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват единствено по правилата на ЗЗП.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове. КЗП

Всички представени в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ?, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове в чийто обхват на дейност попада "Красоти" ЕООД по смисъла на чл. 181н, ал.4 ЗЗП, са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. Информация за връзка с "Комисия за защита на потрбителите" може да откриете по-долу.

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 


При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта на "Европейската онлайн платформа за решаване на спорове" - ОРС.

Други

"Красоти" ЕООД има право да откаже доставката на поръчани продукти и в случай, че клиентът извърши действия противоречащи на настоящите общи условия. Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати: телефон, адрес или електронна поща. В този случай "Красоти" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на доставката. "Красоти" ЕООД има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност и в следните случаи: Информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна; Действията на клиента могат да увредят "Красоти" ЕООД или служителите му.

Информация и Съгласие

Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

  • Името и адреса на доставчика "Красоти" ЕООД
  • Всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от "Красоти" ЕООД
  • Цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти
  • Стойността на транспортните разходи
  • Начина на плащане и другите условия за доставка
  • Правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъдат върнати
  • Условията за употреба на продуктите
  • Условията и срока на гаранция

 

След приемане на Общите условия потребителят изрично и безусловно дава съгласието си за сключването на договор от разстояние на предоставената от него електронна поща. Като потвърждава, че е е запознат с Политиката за лични данни и има навършени 16 години!

 

 

Сайтът използва "бисквитки" (cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания от Вас браузър.